iPad i skolan - orimligt låneavtal

2012-08-30

  I samband med terminsstarten fick jag hem ett avtal att skriva på för att min dotter som började i trean ska få ta hem den iPad hon använder i skolan.

  Jag har lagt med hela avtalstexten i slutet på det här inlägget. Det vore kul om någon annan kan kommentera, jag börjar bli lite osäker på om det är jag som är obstinat eller alla andra som är ouppmärksamma / blassé. Stavfel och konstiga bokstäver i avtalet beror på att jag inte korrekturläst ordentligt efter inscanningen av dokumentet.

  Till saken hör att jag verkar vara enda föräldern i klassen som inte skrivit på avtalet.

  Jag är förundrad över många saker i kontraktet, här kommenterar jag de mest uppenbara tokigheterna:

  I §3: Utrustningen får ej användas av någon annan än eleven under låneperioden. Hur ska vårdnadshavaren, som har det juridiska ansvaret, eller skolan som förmodligen vill kontrollera utrustningen, kunna kontrollera att eleven inte missbrukar utrustningen om man inte får titta efter?

  Under låneperioden skall eleven vårda utrustningen och förvara den på ett betryggande sätt. Det finns standardmässigt inga låsbara skåp i skolan. De kan, enligt utsago, hjälpa till att sätta lås på bänken om man som förälder säger till.

  Hela §4: Om utrustningen skadas på ett sätt som inte täcks av garantin, blir eleven fullt ut ersättningsskyldig för återanskaffning eller reparation av utrustningen. Skolan friskriver sig här allt ekonomiskt risktagande oavsett tid på dygnet eller utrustningens placering. Som jag tolkar texten blir jag ersättningsskyldig om skolan brinner ner på grund av blixtnedslag, eller om utrustningen åker i golvet som resultat av mobbing.

  Leverantörens garantiåtagande redovisas över huvud taget inte. Min erfarenhet är att elektronikleverantörer regelmässigt hävdar att fel beror på förslitningsskador.

  Vi kommer aldrig kunna bevisa att en iPad inte blivit tappad i golvet.

  §10: Skolan får säga upp avtalet i följande fall Låntagaren har enligt avtalet ingen möjlighet att säga upp avtalet.

  Jag har haft en epostdialog med den person på skolan som verkar ansvarig för avtalstexten. Skolans avsikt verkar vara att frånskriva sig ansvaret vid grov oaktsamhet, framförallt när utrustningen inte finns i skolan.

  Det är synd att det inte framgår av avtalet.

  Jag tycker att det strider mot lagkravet om en avgiftsfri skola att jag som förälder måste räkna med den ekonomiska risken att en iPad försvinner vid tillfällen som jag inte alls har kontroll över. Visst; jag får betala om ungarna slår sönder en ruta i skolan, men det torde ske betydligt mer sällan än elektronisk utrustning går sönder.

  (Det ligger nära till hands att köpa en iPad för egna pengar, som hon får göra vad hon vill med hemma. Där kan jag göra en riskanalys som är betydligt säkrare än om jag ska ta med skolmiljön i riskbedömningen.)

  Det här avtalet skrivs inte mellan jämlika parter; de har mitt barn i förvaring fem dagar i veckan. Redan nu känner hon sig utpekad för att hennes pappa är jobbig.


  Överenskommelse mellan elev, föräldrar och [Skolan] vid lån av iPad

  §1 Inledning [Skolan] lånar ut en iPad med tillbehör (tangentbord+fodral) till varje elev i skolår 2 och 3. iPad med tillbehör kallas nedan för utrustningen. Syftet med lånet är att utrustningen skall ge eleven förutsättningar till en bred digital kompetens och möjlighet att lära sig utnyttja ny teknik för lagring, informationshämtning, kommunikation, analys, produktion och framställning. Kontraktet och därmed lånet av iPad innefattar läsåret 20122013 och iPad med tillbehör ska återlämnas till skolan vid terminsslut Juni 2013. Återlämning kvitteras av rektor och kontraktet avslutas i och med godkännande av tillbakalämnad utrustning enligt §10b

  §2 Leverans Utrustningen kvitteras ut då denna överenskommelse är underskriven av respektive elev och dess vårdnadshavare.

  §3 Vård och användning Utrustningen får ej användas av någon annan än eleven under låneperioden. Under låneperioden skall eleven vårda utrustningen och förvara den på ett betryggande sätt. Alla instruktioner och manualer eller liknade som följer med utrustningen skall följas. Det åligger eleven att iaktta stor aktsamhet vid förvaring och användning av utrustningen med beaktande att utrustningen är att betrakta som stöldbegärlig egendom. Eleven ansvarar för att utrustningen inte används på ett sätt som strider mot gällande lagstittning t.ex. genom nedladdning av upphovsrättsskyddat material.

  Material som kan uppfattas som stötande eller kränkande får inte finnas lagrat i utrustningen. Eleven får heller inte använda utrustningen till att kränka eller mobba en annan person. Eleven får inte installera programvaror på utrustningen som inte först har godkänts av skolan (teknikansvarig, programansvarig eller rektor). Eleven är också ansvarig för att laddare, batteri och annan kringutrustning, samt kartongen datorn levereras i, hanteras varsamt och återlämnas när kontraktet mellan [Skolan] och eleven avslutas.

  §4 Fel, förlust eller stöld I händelse av stöld eller förlust av utrustningen eller om fel uppstår skall eleven anmäla detta till skolan. Eleven ansvarar för kostnaden för reparation och eller förlust av utrustningen som orsakats av felaktig förvaring, vårdslöst eller uppsåtligt handlande. Om utrustningen skadas på ett sätt som inte täcks av garantin, blir eleven fullt ut ersättningsskyldig för återanskaffning eller reparation av utrustningen.

  §5 Försäkring Eleven bör under hela avtalstiden inneha en hemförsäkring som täcker skador, förlust eller stöld på utrustningen.

  §6 Äganderätt Utrustningen är skolans egendom. Eleven får inte låna ut, hyra ut, sälja, pantsätta eller på annat sätt överlåta eller förfoga över utrustningen så att äganderätten för skolan äventyras.

  §7 Överlåtelse av avtal Eleven får inte överlåta eller pantsätta sina rättigheter och/eller skyldigheter enligt detta avtal.

  §8 Låneperiod Detta avtal gäller från det att eleven erhållit utrustningen till dess den återlämnas till skolan. Avalet är bindande under hela låneperioden om uppsägning enligt §1O inte sker.

  §9 Service m.m. Skolan har rätt att vid behov få omedelbar tillgång till utrustningen för uppgradering av programvaror, service, kontroll och underhåll.

  §10 Avtalets upphörande Skolan får säga upp avtalet i följande fall: a) om eleven bryter mot bestämmelser enligt detta avtal b) om eleven slutar på skolan Om avtalet upphör skall eleven återlämna utrustningen på egen bekostnad och på eget ansvar till utav skolan angiven plats. Utrustningen skall vid återlämnandet vara i samma skick som vid leverans, bortsett från normal förslitning eller skada som täck av garantin.

  Detta avtal upprättas i två exemplar av vilka skolan och eleven tar var sitt.

  Underskrifter

  Genom min underskrift bekräftar jag att jag har förstått, godkänt och följer avtalets villkor.